Vacancies

ICK zoekt een HOOFD PUBLIEK & EXPLOITATIE

6 maanden vanaf september - deeltijd bespreekbaar 

Wij zijn op zoek naar een deeltijd Hoofd Publiek & Exploitaties voor minimaal 6 maanden vanaf september 2021. 

De afdeling Publiek & Exploitaties is nieuw binnen ICK. Je opdracht is om binnen het meerjarenplan samen met je team de fondsenwerving, sponsoring, eventexploitatie en de vriendencommunity op te zetten. 

Je gaat vanuit de inhoudelijke visie van ICK bouwen aan een breed netwerk van fondsen, bedrijven en vrienden, die actief willen bijdragen aan ICK. In deze functie draag je bij aan een structureel financieel fundament van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van ons corporate netwerk en draagconcreet bij aan het succes van onze evenementen. 

 • je voelt je aangesproken door de visie van ICK en je kunt die vertalen naar proposities, 
 • je bent sales en target gedreven, 
 • je verkent de mogelijkheden van sponsoring door bedrijven en andere organisaties, 
 • je werkt aan het uitbouwen van nieuwe strategische en meerjarige partnerships, 
 • je stelt doelen vast, realiseert contracten en haalt daardoor je targets, 
 • je bouwt een vrienden community op. 

Kandidaten kunnen reageren met een motivatiebrief en CV die per email vóór 16 juli kan worden gestuurd naar vacatures@ickamsterdam.nl.

OVER ICK DANS AMSTERDAM
ICK Dans Amsterdam is een internationaal platform voor hedendaagse dans. Met een divers team creëren we dansvoorstellingen met ons vast ensemble, ondersteunen we jonge makers, initiëren we educatie- en onderzoeksprojecten. Het gezelschap ontving prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen vijfentwintig jaar over de hele wereld getoerd. 

Vanaf de zomer 2021 neemt ICK het iconische gebouw Westbeat in gebruik, waarmee we als Space for dance art’ aanwezig zijn in de stad. Het gebouw zal onderdak bieden aan de dansers, de ICK-Academy en de kantoren. Daarvoor worden onder meer een theaterstudio en workshop-ruimtes gerealiseerd. Daarnaast is ICK actief op andere locaties in de stad. 

Door de studie naar het Intuïtieve Lichaam, is binnen ICK veel kennis vergaard over het doormaken van creatieve processen en transformaties, in de kunsten maar ook in de samenleving. ICK gebruikt die kennis zelf en deelt haar met de buitenwereld. Vanuit Westbeat werken we aan de opbouw van een inclusieve community van kunstenaars, partners en medewerkers, die zich verbonden voelen met ICK. 

read more

 

ICK zoekt een FACILITAIR PRODUCENT

32-40 uur per week 
Vanaf medio augustus - bepaalde tijd, i.v.m. vervanging tijdens zwangerschap 

De Facilitair Producent is verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en afronding van de producties van ICK. Je leidde productieafdeling, die zorgt voor de totstandkoming van de voorstellingen, workshops en mediaprojecten. Dat begint bij een projectplan en een budget, en mondt uit in het event. De Facilitair Producent heeft de verantwoordelijkheid voor mensen en middelen en is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Je bent per project verantwoordelijk voor de organisatie van audities, personele planning, pre-productie, technische productie, en de uitvoering.  

WELKE KWALITEITEN EN ERVARING ZOEKEN WIJ? 

 • je hebt ervaring in productie van podiumkunst of media, 
 • je bent ervaren in productieprocessen en kunt die verbeteren, 
 • je bent punctueel, accuraat, haalt je deadlines en vraagt dat ook van anderen, 
 • je hebt uitstekende sociale vaardigheden en een coachende leiderschapsstijl, 
 • je bent een organisatietalent met oog voor mens en detail, 
 • je neemt makkelijk beslissingen en stelt prioriteiten onder druk, 
 • je weet projectbegrotingen en projectplannen op te stellen en te bewaken, 
 • je hebt goede communicatieve vaardigheden zowel schriftelijk als mondeling, 
 • je beheerst Nederlands en Engels. 

WAT BIEDEN WIJ? 

 • leergierige en flexibele collegas, 
 • een bijzondere visie, uitgewerkt in voorstellingen, onderzoek en research,
 • een divers team,
 • een prachtige werkplek in Westbeat - Amsterdam Nieuw-West
 • een tijdelijke aanstelling in verband met zwangerschap, 
 • freelance en een langere relatie wordt niet uitgesloten.

Salariëring conform de cao Toneel & Dans 2020-2021, schaal VII (fulltime salaris minimaal € 2.633,- en maximaal € 4.115,- bruto, exclusief 8% vakantietoeslag, prijspeil 01/07/2021). Inschaling geschiedt op basis van relevante werkervaring. 

Kandidaten kunnen reageren met een motivatiebrief en CV die per email vóór 16 juli kan worden gestuurd naar vacatures@ickamsterdam.nl.

OVER ICK DANS AMSTERDAM
ICK Dans Amsterdam is een internationaal platform voor hedendaagse dans. Met een divers team creëren we dansvoorstellingen met ons vast ensemble, ondersteunen we jonge makers, initiëren we educatie- en onderzoeksprojecten. Het gezelschap ontving prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen vijfentwintig jaar over de hele wereld getoerd. 

Vanaf de zomer 2021 neemt ICK het iconische gebouw Westbeat in gebruik, waarmee we als Space for dance art’ aanwezig zijn in de stad. Het gebouw zal onderdak bieden aan de dansers, de ICK-Academy en de kantoren. Daarvoor worden onder meer een theaterstudio en workshop-ruimtes gerealiseerd. Daarnaast is ICK actief op andere locaties in de stad. 

Door de studie naar het Intuïtieve Lichaam, is binnen ICK veel kennis vergaard over het doormaken van creatieve processen en transformaties, in de kunsten maar ook in de samenleving. ICK gebruikt die kennis zelf en deelt haar met de buitenwereld. Vanuit Westbeat werken we aan de opbouw van een inclusieve community van kunstenaars, partners en medewerkers, die zich verbonden voelen met ICK. 

read more

Vacancies

ICK is looking for 2 new Supervisory Board Members

This post is written in Dutch because want people in our organization to be able to read and write in it. However, you do not have to be a native speaker and people from different nationalities are encouraged to apply.

Actief in het culturele hart van de hedendaagse dans

- VOORZITTER (1.10.2021), onbezoldigd

- LID - Juridische zaken / vertrouwenspersoon (1.01.2021), onbezoldigd

RAAD VAN TOEZICHT
RvT in huidige samenstelling:

RTV lid

Functieprofiel

Lid 1

Voorzitter / Algemene zaken (vacature)

Lid 2

Lid Juridische Zaken / vertrouwenspersoon / secretaris (vacature)

Lid 3

Algemeen lid / Amsterdams netwerk / artistieke zaken

Lid 4

Algemeen lid / auditcommissie

Lid 5

Lid Profilering en Marketing / auditcommissie

Besturings- en toezicht filosofie:

 • Het bestuur van ICK is opgedragen aan de algemeen directeuren Emio Greco en Pieter C. Scholten.
 • De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de missie van ICK en daarbij excellente performance levert.
 • De RvT zorgt voor het verantwoord vervullen van de krachtens de Wet, de Governance Code Cultuur en overige regelgeving en gedragscodes aan de Raad van Toezicht toegekende taken.
 • De RVT richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelen.
 • De RvT toont voor medewerkers, directie en buitenwereld een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie, door actief informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten.
 • De RvT bepaalt de agenda en prioriteiten in overleg met bestuur.
 • De RvT bespreekt eigen functioneren jaarlijks buiten aanwezigheid van de bestuurders.
 • De RvT vergadert volgens vastgesteld schema op het vestigingsadres van ICK Dans Amsterdam.
 • De RvT levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een actieve bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van ICK.

De samenstelling van de RvT voor ICK staat borg voor:

 • Kennis: kennis en ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken.
 • Belangenvertegenwoordiging: van ICK en alle stakeholders.
 • Diversiteit: met een balans tussen leeftijd, ervaring, geslacht, (culturele) achtergrond van de individuele leden. Wij vragen nadrukkelijk aan mensen met een cultureel diverse achtergrond, te reageren!
 • Complementariteit: ten opzichte van de andere leden qua kennis, ervaring en netwerken, met name in het bedrijfsleven en culturele sector.
 • Evenwichtigheid: de RvT bestaat uit 5 leden en is evenwichtig in termen van teamrollen. De omvang van de Raad van Toezicht is zodanig dat de RvT effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvT de mogelijkheid bestaat vanuit zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.

Algemene eisen individuele RvT leden:

 • Hebben liefde voor de dans en cultuur en dragen graag bij aan het maatschappelijk belang van cultuur.
 • Persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamspelers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus. Collegiaal met relativering, maar ook scherp als het moet.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Hebben een brede maatschappelijke en culturele belangstelling en affiniteit met de missie en ambitie van ICK zoals geformuleerd in de beleidsplannen.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en cultureel-politieke verhoudingen.
 • Hebben affiniteit met de werkvelden van de ICK, beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie en zijn waar nodig standvastig.
 • Beschikken over een breed netwerk, bereidheid tot inzet van dit netwerk voor ICK.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de ICK organisatie te volgen en het bestuur met advies bij te staan.
 • Zijn bereid en in staat de 4 vergaderingen van de RvT bij te wonen en zich daar op voor te bereiden Bezoekadres: Talentenhuis, Meer en Vaart 290, 1068 LE Amsterdam. Tel: 020-6167240.
 • Zijn in staat om bij ontstentenis van het bestuur maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.

Functie-eisen individuele RvT leden:

De leden van de RvT beschikken over één of meerdere van de volgende kwaliteiten:

 • Bestuurlijke ervaring en of kennis in de branche en/of in andere grotere organisaties bij de overheid, in het bedrijfsleven en/of de -semi- publieke sector.
 • Kennis van en ervaring op het gebied van governance en op de verschillende gebieden van bedrijfsvoering - waaronder huisvestering - met ruime aandacht voor en ervaring met strategische vernieuwing en innovatie.
 • Kennis en ruime ervaring met financiën, in het bijzonder subsidies, crowdfunding, fondsen bij voorkeur met netwerk in de financiële sector.
 • Kennis en ervaring op het terrein van business- en verdienmodellen en marketing, (digitale) sociale/nieuwe media en ict.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in het bedrijfsleven.
 • Ruime ervaring en een goed netwerk in de top van de culturele instellingen/wereld.

Tezamen dekken de leden van de RvT met hun kennis en ervaring al deze gebieden voldoende af.

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN VOORZITTER

 • Ervaren bestuurder uit bedrijfsleven.
 • Is in voldoende mate beschikbaar voor een goede vervulling van zijn taak (meer dan gewoon lid) met ca 6 vergaderingen en sparringpartner in dagelijks bestuur.
 • Houdt samen met een lid van de RvT naast de reguliere vergaderingen 1x per jaar een functioneringsgesprek met de directie.
 • Is zich bewust van zijn specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de samenstelling en het juist functioneren van de RvT en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden, heeft integrerende, c.q. conflict-oplossende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders.
 • Beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect).

 

SPECIFIEKE FUNCTIE EISEN LID
JURIDISCHE ZAKEN / VERTROUWENSPERSOON

 • Achtergrond in bedrijfsleven of semi publieke sector, advocatuur of rechterlijke macht
 • Ervaring en achtergrond in bestuursrecht, juridische bijstand breed, van arbeidsrecht tot aansprakelijkheid, contracten, auteursrecht.
 • Affiniteit met procesorganisatie en personeelszaken.
 • Precies en accuraat.
 • Zichtbaar geloofwaardig en toegankelijk ‘vertrouwenspersoon’.

De overall profielschets en schema van aftreden:
Wordt éénmaal per jaar -eventueel buiten de aanwezigheid van het bestuur- in de raad besproken, daarbij komen de samenstelling en competenties van de RvT aan bod.

 • Wordt hij (her)benoeming van leden van de RvT in acht genomen.
 • Wordt openbaar gemaakt via de website van ICKamsterdam.nl.

Procedure:

 • Kandidaten worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met de Voorzitter van de Raad van Toezicht en de Algemeen Directeur van ICK Dans Amsterdam.
 • Besluitvorming wordt voorgelegd aan gehele RvT en Bestuur.
 • Aanstelling conform huidige statuten voor periode van 3 jaar*

*Dit wordt binnen afzienbare termijn conform Governance Code Cultuur 4 jaar.

OVER ICK DANS AMSTERDAM
ICK (Internationaal Choreografisch Kunstencentrum), onder leiding van Emio Greco en Pieter C. Scholten, is een spraakmakend dansgezelschap dat internationale dansvoorstellingen produceert, samenwerkingen aangaat met gastkunstenaars en tal van research –en educatieve projecten initieert. Als Stadsgezelschap Dans van Amsterdam en huisgezelschap van theater De Meervaart draagt ICK bij aan de dansontwikkeling van de stad. Het dansensemble van ICK kenmerkt zich door de specifieke danstaal die door de choreografen ontwikkeld is. In het werk staat het intuïtief bewegende lichaam altijd centraal. Het repertoire van ICK bezit de bijzondere kwaliteit bij het publiek een diepere gelaagdheid over te brengen, terwijl ook toeschouwers die puur willen genieten van de schoonheid van dans zich tot de voorstellingen aangetrokken voelen. Het gezelschap ontving diverse prestigieuze prijzen en heeft de afgelopen twintig jaar over de hele wereld getoerd.

HEDENDAAGS REPERTOIRE
Repertoire maakt de artistieke ontwikkeling van een oeuvre of dansvorm tastbaar, zowel voor de betrokkenen als voor het publiek. Door stukken op het repertoire te houden, ontstaat er een perspectief op de geschiedenis, op de actuele praktijk en op de toekomst van de dans. Daarom houdt ICK veel van het eigen werk op het repertoire. Maar ook werkt ICK, met de inzet van een aantal vernieuwende Europese dans- en theaterchoreografen aan de opbouw van een hedendaags repertoire voor en met het eigen ensemble van dansers. Hierbij is het lichaam in opstand het verbindend en centraal dramaturgisch gegeven, en worden de begrippen spektakel, lichaam en wonder als leidraad aan de choreografen meegegeven.

PROFESSIONELE ONTWIKKELING, EDUCATIE EN ONDERZOEK
ICK richt zich naast het produceren van nieuw werk en het opbouwen van repertoire ook op talentontwikkeling, educatie en onderzoek voor de artists-in-residence, verwante choreografen, inspiratoren en gesprekspartners, waarbij artistieke uitwisseling een noodzakelijke vereiste is en organisatorische ondersteuning een mogelijkheid.

AARD EN ORGANISATIE
ICK werkt met een kernteam van ca. 20 medewerkers, 6-8 vaste dansers en een flexibele schil van dansers, nieuwkomers en makers die per activiteit of voorstelling aangepast wordt aan de benodigde artistieke of productionele bezettingsintensiteit.

Als het stadsdansgezelschap van Amsterdam biedt ICK, dat een breed internationaal netwerk heeft en huisgezelschap en partner in crime van theater De Meervaart in Nieuw-West is, meer dan alleen voorstellingen en meer dan één artistieke signatuur. ICK is een COMPANY met een fantastisch veelzijdig dansersensemble, een groots repertoire en een eigen methodiek (Double Skin|Double Mind); een ARTIST SPACE waar makers vanuit verschillende dans- en culturele achtergronden nieuwe danstalen en podiumkunstvormen ontwikkelen; én een ACADEMY voor zowel cultuureducatie en publiekswerk, als – en dat is uniek in de Nederlandse dans – onderzoek. Dankzij deze zeldzame combinatie bereikt ICK veel doelgroepen en maakt het veelsoortige impact. ICK is daarmee een ware keteninstelling waarbij artistieke efficiëntie en effectiviteit hand in hand gaan. Hiermee speelt ICK bovendien een leidende rol in het veld van hedendaagse dans in Amsterdam en nationaal.

read more