ANBI

Stichting International Choreographic Arts Centre (ICK)

Rijnlandlaan 3
1062 MX Amsterdam
t +31 (0)20 616 7240
fiscaal nummer: NL 00 75.24.997.B.01.7400

Onze stichting heeft ten doel:
1. Creatie, productie en distributie van kunstwerken en evenementen op het gebied van theater, dans, performance, live art, time-based art, beeldende kunst, muziek en geluidskunst, video, film en tekstschrijven;
2. Het ondersteunen en bevorderen van onderzoek, reflectie en overdracht op het gebied van bovengenoemde kunstvormen;
3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer:
1. Het initiëren en produceren van kunstwerken op elk denkbaar formaat en voor ieder publiek;
2. Het in verbinding brengen van een artistieke en een reflectieve praktijk ;
3. Het organiseren van festivals, debatten, ronde tafel gesprekken, grensoverschrijdende projecten en elk ander evenement ter bevordering van de uitwisseling van ideeën en ervaringen;
4. Het opereren in een stevig en zich constant ontwikkelend netwerk van Nederlandse en buitenlandse kunstenaars, producenten, afnemers en diverse culturele instellingen;
5. Het geven van lessen, workshops, lezingen en andere educatieve activiteiten;
6. Het publiceren van artikelen, teksten, boeken, compact discs, digital versatile discs en diverse andere media, hetzij ter documentatie, hetzij als zelfstandige artistieke uiting;
7. In alle activiteiten grensoverschrijdend (tussen disciplines) en zowel nationaal en internationaal te opereren.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Onze stichting past de Governance Code Cultuur toe en opereert volgens het raad-van-toezicht-model. In dit model vormt de directie tevens het bestuur. Het toezicht heeft op twee momenten plaats. Vooraf: de plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. En achteraf: de raad van toezicht beoordeelt het bestuur en de organisatie kritisch en keurt het jaarverslag goed. Daarnaast heeft de raad-van-toezicht een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. In het ‘Jaarverslag in het kort’ vindt u informatie over de samenstelling van de raad-van-toezicht en het bestuur/directie.

In het beloningsbeleid wordt de CAO Dans als richtsnoer aangehouden. De raad-van-toezicht bepaalt de beloning van het bestuur/directie. Voor de directie/bestuur geldt een terughoudend beloningsbeleid. Ook hierin wordt de normstelling van de CAO Dans aangehouden. De raad-van-toezicht zelf is onbezoldigd.

Recent verslag van uitgeoefende activiteiten:

read more